Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

 • Forse toename meldingen onbegrepen gedrag

  / Marielle

  In dit jaarverslag OGGZ 2023 vindt u onder meer achtergronden, trends en ontwikkelingen in de meldingen die bij het OGGZ-team van GGDrU in 2023 zijn binnenkomen. Naast de meldingen van het Meld-en Adviespunt Bezorgd (MAB) en Wet verplichte GGZ (WvGGZ), geeft de rapportage ook een overzicht van de activiteiten rondom Woon Hygiënische problematiek (WHP) en het voorkomen van huisuitzettingen (ViA). Door het opnemen van verschillende persona’s is geprobeerd, naast de cijfers, inkleuring te geven aan de meldingen, incidenten en trajecten waar het OGGZ-team mee te maken heeft. Het OGGZ-team richt zich op individuele burgers die niet meer in staat zijn om minimale bestaansvoorwaarden te handhaven. Mensen die (veelal) sociaal zijn uitgesloten en ernstig tekortschieten in zelfredzaamheid.

 • Onzekere toekomst jongvolwassenen

  / Evelien

  In 2023 is een panelonderzoek uitgevoerd naar het vertrouwen in de eigen toekomst onder jongvolwassenen (16-25 jaar). Het onderzoek richtte zich op zorgen, invloeden hiervan op het dagelijkse leven en de behoefte aan deskundige hulp en advies. Uit de resultaten blijkt dat vertrouwen in de toekomst voor veel van de respondenten in de regio Utrecht een uitdaging is. De vier voornaamste ontwikkelingen die een negatieve invloed hebben op het vertrouwen in de eigen toekomst zijn krapte en betaalbaarheid op de woningmarkt, klimaatverandering, inflatie, en mentale gezondheidsproblemen onder jongeren. Zie voor de overige resultaten de factsheet Onzekere Toekomst.

 • Jongvolwassenen hebben ondersteuning nodig na coronaperiode

  / Marielle

  In het kwalitatieve onderzoek naar aanleiding van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 vertelden jongvolwassenen tijdens (groeps)interviews waar zij tegenaan liepen en nog steeds lopen. De meeste jongvolwassenen vertelden moeite te hebben met meer eenzaamheid, meer depressieve of negatieve gevoelens, ontwikkelingsachterstanden, het ‘normaal’ en sociale druk. Deze thema’s worden verder toegelicht in het rapport.

Overige thema's

Bevolking

Gegevens over inwoneraantallen, vergrijzing, huishoudens, etniciteit, sociaal economische status.

Lees meer

Leefstijl

Gegevens over beweging, voeding, alcoholgebruik, roken.

Lees meer

Gezondheid

Gegevens over lichamelijke en psychische gezondheid, kwetsbaarheid, dementie.

Lees meer

Preventie en zorggebruik

Gegevens over vaccinatiegraad, jeugdzorg, eerstelijnszorg, mantelzorg.

Lees meer

Participatie en zelfredzaamheid

Gegevens over arbeidsparticipatie, vrijwilligerswerk, lidmaatschap vereniging, sociale weerbaarheid.

Lees meer

Fysieke leefomgeving

Gegevens over leefbaarheid, geluidshinder, luchtkwaliteit, ontmoetingsplekken.

Lees meer

Sociale leefomgeving

Gegevens over eenzaamheid, pesten, contacten in de buurt, discriminatie, huiselijk geweld.

Lees meer

Doelgroepen

Gegevens over jeugd en gezin, jongeren, volwassenen, ouderen en kwetsbare groepen.

Lees meer